Utdanningspris til manuellterapiutdanningen

Institutt for for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har gitt utdanningsprisen 2020 til undervisningsteamet på manuellterapiutdanningen, her representert ved studieleder Jan Magnus Bjordal (bildet).

I sin begrunnelse skriver instituttet at

Vinnaren har gjort eit pedagogisk og enhetlig løft, og har arbeidd for å betre samanheng mellom teoretisk undervisning og klinisk praksis. Dei har gjort eit stort og førebiletleg arbeid for å auke den pedagogiske kompetansen til alle veiledarar i praksis. Dei har også aktivt invitert forskningsinteresserte studentar med inn for å bidra til betre forsking. Fagmiljøet kan vise til gode resultat, til tross for sparsomme personalressursar.

To av lærerene, Torill Hystad og Lars-Geir Larsen.

Klinisk masterprogram i manuellterapi ble etablert ved Universitetet i Bergen i 2006. Studiet har historisk vektlagt sterkt den håndverksmessige siden av manuelle tester og manipulasjons-behandling. En rekke av praksisveilederne manglet formell mastergrads- og pedagogisk kompetanse. Studieledelsen har derfor i en overgangsperiode på fem år innført formelle krav til både mastergrad i manuellterapi og pedagogikk for praksisveiledere, samt lagt større vekt på forskningsbasert kunnskap i undervisningen. I dag tilfredsstiller alle praksisstedene kravet til slik formell kompetanse, og en stor andel er tidligere studenter ved utdanningen. Denne hevingen av veilederkompetansen har bidratt til bedre kommunikasjon og mer meningsfylte faglige diskusjoner på veiledersamlingene.

Masterprogrammet har de siste årene blitt revidert. I pensum har en fjernet emnestatus og endret eksamensform i anatomi fra skriftlig eksamen til å være en integrert del med anvendt anatomi innen emnet «Manuell terapi». Emnet «Smertefysiologi» er endret til «Smerte som fenomen», og dette ivaretar nå både smertefysiologi og de mer kognitive sider av smerte og mestring. Utdanningen har også sett behov for å forbedre studentenes basale kunnskapsgrunnlag med eget emne i basalmedisinske fag hvor forståelse av normalfysiologi i biologisk vev, betennelsesreaksjoner og degenerative prosesser er sentrale. Dette danner også grunnlag for kunnskap om og forståelse for anvendelsen av farmakologi, som er viktig i en verden med økt medikalisering. Nyetableringen av emnet «Farmakologi» har vært vellykket, og det har også avdekket et behov for etablering av slike videreutdanningstilbud i MT-miljøet. Emnet «manuell terapi» er redusert fra 35 til 30 studiepoeng for å gi mer plass til emnet «muskel/skjelett-lidelser i primærhelsetjenesten». Her tas både klinisk rettet behandling opp, og også hvordan disse tjenestene er organisert. Sentralt er også kritisk vurdering av evidensgrunnlaget for de ulike behandlingsformene som brukes mot muskel-/skjelett-lidelser. Studentene har krav om å gjennomføre minimum 1500 konsultasjoner under veiledning på sine praksissteder. På praksisstedet brukes dessuten 1 dag hver uke til individuell og parvis veiledning (200 timer).

På den faglige siden har det vært en bevisst politikk å styrke den forskningsbaserte kunnskapsplattformen for profesjonen. Dette har bl.a. vært gjort ved å øremerke inntil 4 studieplasser for studenter som har vist forskningsaktivitet og deltatt i forskningsgrupper og publisert forskning.

UiB har totalt utdannet 183 manuellterapi-studenter. Det har vært økende søkertall hvert år. Ved opptaket i januar 2021 var det 140 søkere til 24 plasser. Gjennomføringsgrad over tid er svært høy (>90%). På siste kull (23 studenter) var gjennomføringsgraden 100 prosent. Manuellterapistudiet har 2,8 årsverk fordel på 5 personer. Manuellterapiutdanningen i Bergen er er også rådgiver for Helsedirektoratet og Statens Autorisasjonskontor i vurdering av studenter med utenlandsk manuellterapiutdanning, og arrangerer klinisk prøve for disse.