Nedsetter offentlig utvalg for kvinners arbeidshelse

Kvinner har høyere fravær enn menn, og en tredjedel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben. Nå setter regjeringen ned et nytt offentlig utvalg som skal gi mer kunnskap og foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.

– Knapphet på arbeidskraft er en av de store utfordringene i framtiden, og vi må innrette oss slik at flere får mulighet til å stå i jobb. Når vi vet at kvinner blant annet har høyere fravær fra jobb enn menn, må vi også vite hvorfor og hva vi kan gjøre med det. Det å være i jobb er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet. For mange er også arbeid helsefremmende i seg selv, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Muskel- og skjelettsykdommer er langt mer utbredt blant kvinner enn hos menn.

Utvalget som nå settes ned skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet. Det inkluderer både arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet.

Utvalgets rapport skal bygge på faglig og dokumentert kunnskap og skal bl.a. omfatte en analyse av kunnskapsgrunnlaget og vurderinger og forslag knyttet til:

  1. kvinners tilknytning til og frafall fra arbeidslivet
  2. arbeidsmiljøforhold av betydning for kvinners arbeidshelse, trivsel og deltagelse i arbeidslivet
  3. sammenheng mellom kvinners arbeidsmiljø, arbeidshelse, sykefravær og deltagelse i ulike yrker og næringer
  4. kvinners fysiske forutsetninger, arbeidsmiljø, arbeidshelse, sykefravær og deltagelse i ulike yrker og næringer
  5. betydningen av arbeidsforhold og arbeidsmiljø for helse gjennom kvinners livsfaser, med særlig blikk på reproduktiv helse, overgangsalder og sykdommer og helseutfordringer som i større grad rammer kvinner, som muskel- og skjelettplager og migrene
  6. ulikheter mellom offentlig og privat sektor når det gjelder kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet
  7. tiltak for å forebygge og tilrettelegge arbeidet ved arbeidsrelaterte plager og sykdommer (helseskader) og fremme god arbeidshelse og arbeidstilknytning blant kvinner i ulike yrker og næringer
  8. rammebetingelser og oppfølgingstiltak i arbeidslivet som kan bidra til å styrke tilknytningen til arbeidslivet for kvinner som av ulike årsaker (herunder stor totalbelastning, omsorgsoppgaver, seksuell trakassering og vold), har helseutfordringer
  9. økonomiske og administrative konsekvenser av foreslåtte tiltak
  10. eventuelt andre forhold av betydning.

Regjeringen setter ned utvalget for kvinners arbeidshelse etter anbefaling fra Kvinnehelseutvalget fra 2023. Utvalget skal ledes av Nina Tangnæs Grønvold og skal legge fram rapport innen 1. april 2025.

Lenke
Regjeringen: Vil ha mer kunnskap om kvinners arbeidshelse