Manuellterapeuter på Arendalsuka

Manuellterapeuter som inngår formelt og forpliktende samarbeid med fastlegepraksiser, avlaster fastlegene, bedrer kvaliteten på pasientbehandlingen og sparer samfunnet for utgifter.

Det skriver Norsk Manuellterapeutforbund, NMF, på sin nettside 

Oppgavedeling i helsetjenesten var tema da NMF og Fagforbundet inviterte til debatt på Arendalsuka. Medlem av Helsepersonellkommisjonen, Iren Luther fra Fagforbundet, pekte på at helsepersonells kompetanse må rendyrkes og utnyttes bedre.  Helsepersonellkommisjonen vurderer at helse- og omsorgstjenestenes andel av samfunnets totale arbeidsstyrke ikke kan øke vesentlig. I framtida blir det derfor færre ansatte per pasient. Både Helsepersonellkommisjonen og Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten peker på at mange oppgaver kan og bør løses av flere personellgrupper, under forutsetning av at forsvarlighetskravet ivaretas.

Eksempel på oppgavedeling
Manuellterapeut Harald Bjørge (bilde t.h.) har driftsavtale med Stavanger kommune og arbeider sammen med fem fastleger og en ortoped på samme klinikk. Han fortalte en fullsatt sal hvordan et forpliktende samarbeid mellom manuellterapeut og fastlegeklinikk kan fungere.

– Når muskelskjelett-pasienter henvender seg til fastlegeklinikken, setter sekretæren opp time hos manuellterapeuten.  Pasientene får rask tilgang til relevant undersøkelse og behandling, mens fastlegene i klinikken avlastes, fortalte Bjørge.

– Dette viser hvordan fastlegene enkelt kan avlastes på muskelskjelett-området. Vi har god kompetanse på et stort behandlingsområde for fastlegene og vi har lignende fullmakter som legenes. Vi har også et takstsystem som gjør at vi kan tre direkte inn i en sånn ordning, sa NMFs leder Peter Chr. Lehne. 

Oppgavedeling må stimuleres
Han mente at myndighetene bør stimulere til at manuellterapeuter og fastleger inngår formelt og forpliktende samarbeid om behandling av muskelskjelett-pasienter.

– Det kan skje at gis tilskudd til leger og manuellterapeuter som inngår samarbeid. Det kan også opprettes driftstilskudd for manuellterapeuter ved fastlegepraksiser, eller ved at eksterne manuellterapiklinikker inngår formelt og forpliktende samarbeid om behandling av muskelskjelett-pasienter på en eller flere fastlegers lister.

I debatten, der stortingsrepresentant Cecilie Myrseth deltok, var det stor enighet om at bedre oppgavedeling vil gi et bedre pasienttilbud.  Myrseth, som er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen og leder Aps helsefraksjon, fortalte at dette vil bli fulgt opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som kommer senere i år.

Bildet øverst, fra venstre: Peter Chr. Lehne, Cecilie Myrseth og Iren Luther.