Godtar sykmeldinger uten personlig fremmøte under pandemien

NAV godtar at manuellterapeuter sykmelder uten personlig frammøte fra pasienten.

Under korona-pandemien godtar NAV nå sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. NAV godtar sykmeldinger fra manuellterapeuter uten personlig oppmøte, så lenge vi vurderer det som faglig forsvarlig.

NAV oppfordrer pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også brukes. Den som sykmelder pasienten, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå.

Leder av Norsk Manuellterapeutforening, Peter Chr. Lehne (bildet) sier til foreningens nettsted at han er svært fornøyd med vedtaket.

– Dette er en fornuftig ordning og en viktig sak som vi har arbeidet for. Muskel- og skjelettpasienter står for om lag 20 prosent av konsultasjonene på fastlegekontorene.  Manuellterapeuter kan derfor avlaste en presset fastlegetjeneste som følge av korona-pandemien, sier han.

Manuellterapeuter hatt fullmakt til å sykmelde innen muskel- og skjelettområdet siden 1.1.2006.

– At det nå åpnes for at manuellterapeutene kan gjenoppta sykmeldingsarbeidet, viser hvor viktig det er å opprettholde driften ved klinikkene.

Lehne oppfordrer medlemmene til å være tilgjengelig for sine pasienter, og ta i bruk videoløsningen i Helsenettet.