Diskuterer skulderkirurgi

Beslutningsforum for nye metoder skal gjøre en vurdering av bruk av kirurgi ved skuldersmerter.

Det skriver Dagensmedisin.no.

En smertefull skulder med rotatorcuff-ruptur kan behandles både kirurgisk eller ikke-kirurgisk. Tall fra Norsk pasientregister tyder på at det er variasjon i bruk av kirurgi på tvers av de regionale helseforetakene i Norge. Dette er en av metodene Beslutningsforum for nye metoder skal ta stilling til i sitt kommende møte, 13. februar.

Beslutningsforum tar avgjørelser om hvilke behandlinger og prosedyrer som skal innføres i de offentlige sykehusene, og kan også fatte beslutninger om metoder som ikke bør benyttes.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en 130 sider lang metodevurdering om behandling av rotatorcuff-ruptur. Fem randomiserte og 18 ikke-randomiserte studier er inkludert. Studiene er sammenstilt i metaanalyser og vurderer tilliten til effektestimatene med GRADE-tilnærmingen.

FHIs konklusjoner er:

• For pasienter med ruptur i én sene gir kirurgi liten eller ingen klinisk relevant forskjell i smerte, nattesmerte, funksjon, pasienttilfredshet og helserelatert livskvalitet sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling ved ett år (GRADE: middels til lav).

• For pasienter med ruptur i én eller to sener gir kirurgi litt høyere pasienttilfredshet, men liten eller ingen klinisk relevant forskjell i smerte, nattesmerte, funksjon og helserelatert livskvalitet sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling ved ett år (GRADE: middels til lav).

• Re-ruptur / manglende tilheling forekom hos mellom 5 % og 35 % seks måneder til ti år etter kirurgi og økt rupturstørrelse hos 59 % etter ti år ved ikke-kirurgisk behandling (GRADE: ikke vurdert).

• Det ble rapportert få alvorlige uønskede hendelser, men kunnskapsgrunnlaget her er tynt og FHI er usikre på absolutt risiko.

• Den helseøkonomiske hovedanalysen viste at kirurgi er det mest kostbare alternativet, med en kostnadsforskjell på 36 516 kroner og en forventet akkumulert forskjell i effekt over fem år på 0,09 QALYs. Dette gir en IKER på 405 733 kroner per QALY.

• Potensielle årlige kostnadsbesparelser ved å velge kun ikke-kirurgisk behandling framfor kirurgi kan utgjøre inntil 81 millioner kroner. Estimatet er usikkert, og vil antakelig være noe lavere siden kirurgi vil være et behandlingsalternativ for enkelte pasienter.

Lenker
Dagens Medisin: Beslutningsforum skal diskutere om skulderkirurgi er unødvendig

FHI: Sutur av degenerative rotatorcuff-rupturer. Metodevurdering 2023.