Dårlig balanse mellom arbeids- og privatliv øker muskelskjelettplager

Ny forskning fra STAMI viser sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager.

Forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Jolien Vleeshouwer viser i en ny vitenskapelig publikasjon at jobb-hjem-konflikt til en viss grad kan forutsi antall smertesteder over en toårsperiode og at søvnvansker kan påvirke forholdet mellom disse.

Som et resultat av konflikt mellom jobb og privatliv kan ansatte oppleve søvnproblemer som igjen kan bidra til økt nivå av muskelskjelettplager og flere smerter. Søvnproblem er assosiert med høyere nivåer på sykefravær og også med dårlig fysisk og psykososial helse.

Flere forskere har sett på forholdet mellom jobb-hjem-konflikt og muskelskjelettplager og søvnvansker, og forholdet mellom søvnvansker og smerte er godt kjent.

Søvnvansker

Nesten 26 prosent av alle yrkesaktive oppgir søvnvansker siste måned. Det tilsvarer 660 000 yrkesaktive. Om lag én av tre oppgir at søvnvanskene helt eller delvis har sammenheng med situasjonen på arbeidsplassen.

Publikasjonen viser at jobbusikkerhet, høye kvantitative jobbkrav og ubalanse i forholdet mellom innsats og belønning kan bidra til søvnforstyrrelser. Det er også kjent at blant annet skiftarbeid, lange arbeidsuker og nattarbeid kan bidra til søvnvansker.

Muskelskjelettplager

Muskel og skjelettplager utgjør en av de største sykefraværsdiagnosene i Norge og knyttet til sykefravær dekket av folketrygden, utgjør denne gruppen nærmere 35 prosent av sykefraværet. Årsakene til langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet er ofte sammensatte. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak til muskel- og skjelettlidelse.

Selv om det som regel er vanskelig å utgjøre hva som utløser smertene, foreligger det god dokumentasjon på at både mekaniske og psykososiale risikofaktorer har betydning både for nye og tilbakevendende eller vedvarende muskel- og skjelettplager og smerte. Nyere forskning har i økende grad sett at flere smertesteder i høyere grad rapporteres enn enkeltsmerter. Det betyr at en har smerter i flere deler av kroppen over en gitt tidsperiode. Forskningen viser også at dette kan ha en betydelig påvirkning på helsen.

Les hele saken på STAMIs nettsider…