Behandling av akutte ryggsmerter

Svensk systematisk oversikt konkluderer med at treningsterapi ved akutte korsryggsmerter hos voksne ikke gir bedre effekt enn andre tiltak.

Effekten av trening ved korsryggsmerter i akutt fase hos er omdiskutert. Målet med denne systematiske gjennomgangen var å vurdere effekten av treningsterapi på smerte, funksjonshemning, tilbakefall og bivirkninger hos voksne pasienter, sammenlignet med andre tiltak.

De svenske forskerne søkte i internasjonale forskningsdatabaser og fant 134 aktuelle publikasjoner for fulltekstvisning. 24 av disse ble til slutt inkludert i oversikten. Den metodiske kvaliteten i artiklene svært variabel.

Treningsterapi ble kategorisert i generell treningsterapi, stabiliseringstrening og McKenzie-terapi. Det var ingen viktig bedring i smertelette eller funksjonsnivå når treningsterapi ble sammenlignet med narre-ultralyd. Heller ikke når man sammenlignet med vanlig behandling («usual care»), spinal manipulasjon, råd om å holde seg aktiv og undervisningshefte fant man at trening ga bedre effekt. Verken McKenzie-terapi eller stabiliseringsøvelse utgjorde viktig forskjell i effekter sammenlignet med andre typer treningsterapi.

Forskerne konkluderer med at treningsterapi utgjør liten eller ingen viktig forskjell i smerte eller funksjonshemning, sammenlignet med andre tiltak, hos voksne pasienter med akutte korsryggsmerter. En begrensning i denne systematiske gjennomgangen er at noen inkluderte anmeldelser var av lav kvalitet. Når man implementerer funn av denne systematiske gjennomgangen i klinisk praksis, bør pasientens preferanser og klinikerens ekspertise også vurderes, for å avgjøre om og når treningsterapi skal benyttes.

Karlson M et al.: Effects of exercise therapy in patients with acute low back pain: a systematic review of systematic reviews Syst Rev 9, 182 (2020). https://doi.org/10.1186/s13643-020-01412-8