La fram helse- og samhandlingsplan

– Allmennlegetjenestene må organiseres og finansieres på en måte som fremmer kvalitet, effektivitet, rett bruk av kompetanse, arbeidsdeling og innovasjon.

Det sier helseminister Ingvild Kjekol. I dag la hun fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027.

– De tre største utfordringene er tilgang på fagfolk, for dårlig samhandling mellom tjenestene og at det ikke er likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester for befolkningen.

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan presenterer regjeringen seks hovedgrep som skal gjøre helsetjenesten mer bærekraftig:

Regjeringen vil blant annet legge til rette for tverrfaglige fastlegekontorer, større handlingsrom for kommunene, redusere oppgaver og endre kompetansekravene.

Helseforetakene har fått i oppdrag å vurdere utprøving av alternative arbeidstidsordninger og oppgavedeling mellom yrkesgrupper.

– Jeg oppfordrer partene til å fortsette innsatsen for heltidsstillinger, mot sykefravær og for livsløpstilpasninger. Fagfolka skal ha gode, trygge arbeidsforhold, og de skal trives på jobb, sier Kjerkol.

Lenker